Skoolgelde.

Tydens die jaarlikse Begrotingsvergadering soos gehou op 25 Oktober 2023, is onder andere die volgende besluite deur die ouergemeenskap bekragtig:

  • Dat skoolgeld volgens die bepalings van Artikel 38 en 39 (1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) vasgestel en gehef sal word;
  • Dat alle ouers verplig sal wees om skoolgeld te betaal tensy hulle volgens die wetgewing kwalifiseer vir vrystelling EN aansoek doen vir vrystelling;
  • Dat ouers wat aanvoer dat hulle op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling aanspraak maak, skriftelik daarvoor aansoek moet doen voor 28 Februarie 2024;
  • Tensy vooraf met die skool gereël, word die volle bedrag uitstaande skoolgeld vir die jaar onmiddellik betaalbaar indien enige paaiement nie op of voor die die 1stevan elke maand betaal is nie (as die 1ste dag van die maand oor ‘n naweek val, dan voor of op die Vrydag vóór die naweek);

At the annual Budget Meeting held on 25 October 2023 the parent community agreed upon inter alia the following decisions:

  • That school fees are to be determined and paid according to the South African Schools Act (1996), Article 38 and 39(1);
  • That all parents are obliged to pay the school fees unless they qualify for exemption AND apply for exemption;
  • That parents who claim that they qualify for partial or full exemption should apply in writing for exemption before 28 February 2024;
  • Unless other arrangements were made with the school, the full outstanding annual amount becomes payable immediately if any installment is not paid by the 1stof every month (if the 1st day of the month falls on a weekend, then on or before the Friday before the weekend);