Ons Skool.

Visie

By Laerskool Emfulenipark ontwikkel ons die kind tot volle potensiaal as mens. Die basis van onderrig is Christelike waardes en norme en ons leer ons kinders om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle talente en regte. Deur kwaliteit onderrig, in ‘n georganiseerde millieu, word ons kinders begelei om “streetwise” te wees. Deur moedertaalonderrig streef ons daarna om ons kinders geestesweerbaar te maak sodat hulle vaardighede gebalanseerd ontwikkel vir die eise van ons tyd, maar ook vir die eise van die toekoms. Ons skool beskik oor gehalte opvoeders en voldoende fasiliteite om leerders te lei in hulle ontwikkeling tot hulle volle potensiaal. Ons ouergemeenskap vervul in hierdie strewe ‘n integrale rol in die opvoedingspan.

Vision

At Laerskool Emfulenipark we strive to develop the children to their full potential. The basis of education is Christian values and standards. We teach our learners to take responsibility for their talents and rights. Our learners are guided to be “streetwise” through quality education in an organized environment. Through mother-tongue based education we strive to have our learners mentally resilient and to develop their skill-set in a balanced way so that they can cope with the demands of our time – now and in future. Our school has quality teachers and sufficient facilities to guide our learners in the development of their full potential. Our parents are an important part and play an integral role in achieving this.

Missie

Om doeltreffende opvoeding aan alle ingeskrewe leerlinge te voorsien en hul sodoende voor te berei vir die toekoms wat op hulle wag.

Mission

To provide effective education to all learners thereby preparing them for what awaits them in the future.

Kernwaardes

Vir ons skool is dit belangrik dat:

1. Onderrig sal geskied vanuit ‘n Christelike perspektief, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Elke dag word met skriflesing en gebed geopen en afgesluit.
 • Die Christelike Boodskap vorm die hoofaktiwiteit van die saalopening.
 • Daar word daagliks voorsiening gemaak vir ‘n Bybelonderrig­ periode.
 • Daar is ook elke week ‘n gewyde sangperiode.
 • Alle vakke word vanuit ‘n Christelike perspektief onderrig.

2. Hoë Akademiese standaarde gehandhaaf word, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Evalueer voortdurend die eise van die tyd en pas leerinhoude daarby aan.
 • Hou gereelde vakvergaderings en nooi kundige sprekers uit.
 • Voer werkskontroles uit.
 • Moedig kritiese denke en probleemoplossing aan.Neem deel aan olimpiades, kompetisies soos bv. die Wetenskap Expo.
 • Leerlinge lê diagnostiese toetse af.
 • Reël Akademiese uitstappies en gee prestasietoekennings op die vlak van prestasie.

3. Personeel bekwaam en kundig sal wees, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Stel die bes moontlike gekwalifiseerde personeel aan.
 • Woon gereeld kursusse by.
 • Bied kursusse aan gerig op didaktiese en persoonlikheidsontwikkeling.
 • Hou gereeld leerarea-vergaderings.
 • Teken in op vaktydskrifte.
 • Ontspan deur gereelde gesellighede te reël.
 • Beloon kreatiwiteit en prestasie.

4. Leerders fisies sal ontwikkel, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Moedig deelname aan liggaamlike opvoeding aan.
 • Moedig deelname aan sport aan.
 • Die Sportkomitee van die Beheerliggaam sorg vir die aanbieding van ‘n verskeidenheid sportsoorte.
 • Reël afrigtings- en beamptekursusse.

5. Leerders as ‘n kulturele wese ontwikkel, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Hou ‘n Junior en Senior Koor instand.
 • Neem deel aan die Kunswedstryd, revue, liedjie-feeste, koorkompetisies, klaskonserte, operette, en musiekfeeste.
 • Die Kultuurkomitee word belas met hierdie taak.
 • Leerders gemotiveer word om hulle volle potensiaal te bereik

6. Leerders gemotiveer word om hulle volle potensiaal te bereik, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Moedig leerlinge aan tot deelname aan die totale skoleprogram.
 • Pas leierskapontwikkeling en taakaanvaarding toe. (Leierskap­beleid)
 • Pas positiewe dissipline toe. (Dissipinêre beleid)
 • Bevorder die trots op die eie.
 • Moedig samehorigheid aan deur skooldrag aan te moedig, en deur groepwerk te stimuleer.
 • Toon respek vir mekaar se andersheid, mekaar se standpunte dit wil sê om verdraagsaam te wees.
 • Skep gesonde ontspanningsgeleenthede soos speletjies-aande.
 • Moedig effektiewe kommunikasie aan.
 • Hou meriete-aande waar prestasies beloon word.

7. Ouers ‘n integrale rol speel as ‘n prominente deel van die opvoedingspan, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Die Dagbestuur van die Beheerliggaam sorg dat goeie kommunikasie tussen personeel en ouers bevorder word en dat die ouers hulle insette in die bestuur van die skool lewer.
 • Hou oueraande en staan persoonlike onderhoude toe.
 • Reël gesellighede soos, Ma-dogter, die Pa-seun dae , gesinskampe en ander aktiwiteite.
 • Skep Emmie-ondersteuningsgroepe.
 • Gebruik ouerhulp by afrigting en ander funksies soos nodig.

8. ‘n Harmonieuse en stimulerende opvoedkundige klimaat heers, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Versorg en hou die geboue en terrein instand.
 • Skep nuwe fasiliteite en gradeer die bestaande fasiliteite op.
 • Handhaaf goeie verhoudinge onderling.
 • Die terreinkomitee van die Beheerliggaam sien toe dat hierdie dinge gebeur.

9. Die hoogste vlak van effektiewe bestuur toegepas word, om dit te bereik doen ons die volgende:

 • Ouers word aangemoedig om kundige en bekwame persone tot die Beheerliggaam te verkies.
 • Die Beheerliggaam stel ‘n grondwet saam wat hulle werksaamhede rig.
 • Sub-komitees soos die Dagbestuur, Finansiële-, Instandhoudings-, Bemarkings-, Sport-, Akademiese en Kultuurkomitee verseker dat die Beheerliggaam sy taak effektief uitvoer.
 • Sub-komitees funksioneer volgens reglemente en bevoegdhede soos deur die
 • Beheerliggaam aan hulle gedelegeer.
 • Ouers en Onderwyspersoneel het sitting op al die genoemde komitees.
 • Die Onderwysbestuur verseker goeie en effektiewe kommunikasie tussen die onderwyskorps en die Beheerliggaam.
 • Ag ons goeie kommunikasie tussen die Skoolhoof en die Beheerliggaam as van wesenlike belang.

Skoolwapen

Scientia Vincit beteken Kennis oorwin

Emfuleni beteken “By die groot water”

Skoollied

Geskryf deur: Lizette Murray.

Getoonset deur: Awie van Wyk

Skoollied

Waar groen bome koelte skadu’s gooi,

Aan die oewers van die Vaal.

Staan Laerskool Emfulenipark

Met sy suiwer ideaal.

Om aan elke kind die kans te bied

Om sy beste te behaal

Of hy klein of onbekwaam voel

Of te hoog en ver die doel.

Refrein:

Laerskool Emfulenipark (2x)

Jou leuse gee aan arbeid sin, (2x)

Dis kennis wat oorwin.

Ons wil bou aan kennis, spierkrag

Aan karakter en kultuur

Met die oog op God die Vader

Wat ons lewenslot bestier

Met geloofsmoed en vol ywer

Streef ons steeds na weerbaarheid

Want ons is toekomskinders

Wat reeds na môre reik.

School Anthem

You’re our shelter and our rock:

Emfulenipark our school.

You prepare us for life’s challenges and the trials that lie ahead.

In God we trust to show the way.

He will guide us every day.

We are young and inexperienced

but our future’s bright and clear.

Emfulenipark our pride (2x)

Our motto is our deepest call: (2x)

Let knowledge conquer all.

Geskiedenis

Laerskool Emfulenipark wat aanvanklik bekend gestaan het as Laerskool SE 3, begin amptelik funksioneer op 1 November 1985, met mnr. H.P. Klopper as die skool se eerste waarnemende hoof en mev. A.M. Marx as ‘n Senior Provinsiale Administratiewe Klerk. Juf. Susan Rossouw, Juf. Lynette Cilliers en Lettie Nyaku is reeds van die begin van die skool se bestaan deel van die personeel.

Op 8 Januarie 1986 (die eerste skooldag van die jaar) begin 467-leerlinge hulle Emmie-skoolloopbaan. Die skoolfonds beloop R 10.00 per gesin.

‘n Naamgee kompetisie word op 25 Februarie 1986 van stapel gestuur en sluit op 18 April 1986. Moontlike nuwe name vir die skool word aan die ouers deurgegee en na ‘n stemming word besluit dat Laerskool SE 3 vanaf 1 Januarie 1987 bekend sal staan as Laerskool Emfulenipark.

Die skool se leuse “Kennis Oorwin” word op 7 Augustus 1986 aanvaar. Deur die leuse vereenselwig die skool hom met die noodsaak dat ons jeug deur harde werk, volharding en geloof, kennis sal nastreef om tot die hoogste kennis te kom – ook van en tot eer van die Here.

Hoogtepunte in die skool se geskiedenis:

28 April 1986 – Eerste saal-opening in die nuut geboude skoolsaal.

1 Augustus 1986 – Mnr. H.P. Klopper word aangestel as die eerste permanente hoof van die skool.

23 Oktober 1987 – Amptelike inwyding van die skool deur die Direkteur van Onderwys, Dr. P.H. Bredenkamp.

1 Januarie 1992 – Die skool begin as ‘n Model B-Skool funksioneer.

21 Janaurie 1994 – Inwyding van die nuwe paweljoene met ‘n massa atletiekbyeenkoms.

1 Januarie 2005 – Ons is die eerste skool in die Vaaldriehoek wat as ‘n parallel-medium skool funksioneer.

Emmie-hoofde:

Mnr. H.P. Klopper 1 Augustus 1986 – 30 Maart

Mnr. M.J.M. Coetzee 1 Maart 1991 – 28 Februarie 1997

Mnr. E.A. Erasmus 1 Julie 1997 – 31 Desember 2013

Mnr. F.P. van Kradenburg 1 Januarie 2014 – Huidig